Polityka prywatności

Co to jest RODO?

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu prawnego to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE  oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny: Dębciuch Consulting Group Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków
E-mail biuro@debciuch.pl

Podstawa przetwarzania danych osobowych i cele przetwarzania

Ponieważ jesteśmy agencją pracy zajmującą m.in. pośrednictwem pracy i outsourcingiem  posiadamy Twoje dane osobowe w związku z tym, że udzieliłeś nam zgody na ich przetwarzanie w celu przyszłych rekrutacji i dopasowania oferty pracy/współpracy do Twoich preferencji zawodowych. Aktualnie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie we wskazanych poniżej celach i na następujących podstawach prawnych:

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. obowiązków statystycznych lub sprawozdawczych, kontroli uprawnionych urzędów;

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli wtedy, gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora (np. na wypadek dochodzenia roszczeń w związku z prowadzonymi rekrutacjami)

− w celu wykonania umowy zawartej z nami (Administratorem) np. w celu organizacji współpracy ze, przyznania określonych przepisami wewnątrzzakładowymi praw (świadczeń), wywiązania się z obowiązków przewidzianych umową którą zawarłeś z Administratorem [art 6 ust. 1 lit. b) RODO]

− w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. obowiązków statystycznych lub sprawozdawczych, kontroli uprawnionych urzędów, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, rozliczeń podatkowych, obowiązków przechowywania dokumentacji ustanowionej przepisami powszechnie obowiązującymi [art 6 ust. 1 lit. c) RODO]

− gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora np. w celu dochodzenia roszczeń, potrącenia kar umownych (w przypadku umów prawa cywilnego), w celu stosowania monitoringu w przypadku gdy jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, prezentacji niezbędnych danych i informacji na stronach internetowych Administratora (w szczególności w przypadku osób kontaktowych dla podmiotów zewnętrznych) [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

− gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę̨, której dane dotyczą̨, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą̨ [art. 9 ust. 2 lit. b) RODO]

– dotyczy wyłącznie danych o stanie zdrowia] np. przechowujemy dane dotyczące zwolnień lekarskich lub dokumentację wypadkową w celu wywiązania się z odpowiednich regulacji ustawowych i wypłaty odpowiednich świadczeń

− przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy [art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – dotyczy wyłącznie danych o stanie zdrowia] np. przechowujemy zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy/świadczenia usług.

Twoje dane osobowe są wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej jeżeli wyraziłeś na to zgodę.

Informacja dotycząca zgód

W przypadkach opisanych powyżej Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Zarówno przed nawiązaniem współpracy, jak i w jego trakcie mogłeś lub możesz w przyszłości wyrazić zgodę na przetwarzanie określonych danych osobowych w innych celach (np. w celach przyszłych rekrutacji w tym również po ustaniu współpracy, czy w celach marketingowych itp.). Dla takich celów które nią są wymienione powyżej przetwarzamy dane za Twoją zgodą. (art. 7 RODO).

Jeżeli już udzieliłeś nam zgody lub udzielisz jej w przyszłości pamiętaj, że masz prawo do jej wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Mogą to być następujące dane osobowe:
− dotyczące Twojego imienia nazwiska, miejscu zamieszkania, numeru telefonu, poczty elektronicznej, ewentualnie inne dane kontaktowe – dane te wykorzystywane są do kontaktu z Tobą i przedkładania Tobie ofert współpracy z nami lub z naszymi Kontrahentami;
− obywatelstwo – informacja ta pozwala nam określić, czy mamy dodatkowe obowiązki prawne związane z Twoim zatrudnieniem i czy istnieją ograniczenia prawne dotyczące nawiązania współpracy z nami lub z naszymi Kontrahenta oraz czy możemy legalnie oddelegować Ciebie do świadczenia usług za granicą;
− data urodzenia, PESEL – informacje te pozwalają nam zaproponować Tobie ofertę współpracy,
− doświadczenie zawodowe, preferencje do świadczenia usług, wykształcenie, zainteresowania – są to szeroko rozumiane informacje o Twoim doświadczeniu i wykształceniu które pozwalają nam dopasować ofertę współpracy do Twoich umiejętności i preferencji oraz dotychczasowego doświadczenia.
− zdjęcie – jest ono wykorzystywane przez nas wyjątkowo. Jeżeli nie chcesz przekazać nam zdjęcia nie musisz tego robić
− miejsce urodzenia – nie jest ono konieczne ani wymagane ale jeżeli podałeś je np. w CV będziemy je przechowywać w dokumencie źródłowym, ale informacja ta nie będzie wykorzystywana ani wykazywana w żadnych innych dokumentach czy systemach informatycznych lub bazach kandydatów.

W przypadku wyrażenia zgody wyłącznie w celach marketingowych przetwarzamy wyłącznie dane takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres zamieszkania, telefon, e-mail). W przypadku wyrażenia zgody do celów przyszłych rekrutacji katalog danych jest zawężony wyłącznie do imienia, nazwiska, danych kontaktowanych, obywatelstwa, daty urodzenia, doświadczenia zawodowego, preferencji do świadczenia usług, wykształcenia, zainteresowań, zdjęcia ( o ile charakter pracy/usług tego wymaga).

Informacja dotycząca zgód i jakie dane posiadamy.

W przypadkach opisanych powyżej Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Posiadamy je jednak dlatego, że udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji lub do celów marketingowych (art. 7 RODO). Głównym celem przetwarzania danych osobowych w związku z udzielną zgodą jest prowadzenie rekrutacji i przedstawienie Tobie ofert współpracy z nami lub z naszymi Kontrahentami.
Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, której udzieliłeś masz prawo do jej wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Jeżeli wycofasz zgody, których udzieliłeś przed nawiązaniem jakiejkolwiek współpracy z nami Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Jak długo przetwarzamy Twoja dane osobowe? 

Dane osobowe, które nam podałeś przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania od Ciebie tych danych. Przed upływem 12 miesięcy możemy skontaktować się z Tobą w celu ustalenia czy chcesz udzielić zgody na pozostanie w naszej bazie rekrutacyjnej do celów przyszłych rekrutacji (lub marketingowych) na dalszy okres kolejnych 12 miesięcy.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzane danych osobowych w celach marketingowych są one w tym celu wykorzystywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Prowadzimy agencję pośrednictwa pracy oraz agencję pośrednictwa pracy, a także świadczmy w ramach outsourcingu usługi na rzecz naszych Kontrahentów. Z naszymi Kontrahentami zawieramy w szczególności następujące kontrakty:

− umowy o świadczenie usług rekrutacyjnych (czyli szukamy pracowników/współpracowników dla naszych Kontrahentów),
− umowy outosrcingowe (tzn. z wykorzystaniem personelu własnego świadczymy usługi na rzecz Kontrahentów),
− umowy o kierowanie pracowników do zagranicznych pracodawców (tzn. znajdujemy zagranicznego pracodawcę, który zatrudnia rekrutowanych/zaproponowanych przez nas pracowników/współpracowników za granicą).

Z uwagi na charakter naszej działalności Twoje dane osobowe mogą być na zasadzie powierzenia lub udostępnienia przekazywane innym podmiotom w tym przede wszystkim naszym Kontrahentom. Jeżeli jest to możliwe w najszerszym możliwym zakresie Twoje dane na etapie rekrutacji są zanonimizowane. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane np. obsłudze prawnej, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, podmiotom reprezentującym Administratora w kontaktach z organami administracji publicznej np. w przypadku wystąpienia przez Ciebie z roszczeniami wobec Administratora lub kontroli upoważnionych organów. Na zasadzie powierzenia danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej bez odrębnej zgody.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Cookies i inne podobne technologie

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Ustawienia prywatności w przeglądarkach internetowych?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl